הסכם רשיון שימוש (להלן "ההסכם") בין "דיאלוג" ובינך הלקוח ("הלקוח") לגבי תוכנה לכתיבת תסריטים בשם "דיאלוג תסריט" ("התוכנה") 

התקשרות הלקוח בהסכם

 1. עם התקנת או הפעלת התוכנה הלקוח נחשב כמי שנתן את הסכמתו המפורשת, המלאה, הבלתי מסויגת, המוחלטת, הבלתי חוזרת והבלתי מוגבלת בזמן, לכל האמור בהסכם זה.

רשיון שימוש

 1. בכפוף לתשלום מלא ובמועד של דמי הרשיון, דיאלוג נותנת בזה ללקוח זכות שימוש ("זכות השימוש") אישית, לא בלעדית, לא ייחודית, בלתי ניתנת להעברה, מוגבלת בזמן בהתאם למסלול הנרכש ובכפוף לתשלום במועד לשימוש בתוכנה, וזאת בכפוף ובהתאם להוראות הסכם זה.
 2. זכות השימוש ניתנת ללקוח לשם שימוש בשני מחשבים לכל היותר השייכים לאותו לקוח בלבד. אין להתקין או להשתמש בתוכנה במחשבים נוספים במקביל, בנפרד או בכל אופן אחר שהוא, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב מדיאלוג.
 3. אין לשנות, להמיר, לפרק, "להנדס לאחור", להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות, להעביר, לסחור או לבצע כל דיספוזיציה אחרת בקשר לתוכנה, באופן מלא או חלקי, בכל דרך שהיא ולכל סיבה וצורך שהם.

רישיון שימוש במסלול "מנוי מתמשך"

 1. במסלול "מנוי מתמשך" רישיון השימוש בתוקף ממועד רכישת המנוי למשך חודש ויחודש מדי חודש. היום בחודש בו ירכש המנוי יהיה יום החיוב הקבוע מדי חודש לאורך תקופת המנוי (להלן "יום החיוב"). הרישיון יתחדש לתקופה של חודש נוסף לאחר קבלת התשלום החודשי מהלקוח ביום הרכישה הקרוב.
 2. הלקוח יכול לבקש להפסיק את המנוי בכל עת בהודעה בכתב לכתובת המייל של דיאלוג או באמצעות אתר דיאלוג בהתראה של ששה ימי עבודה מראש. הוראת הקבע של הלקוח תבוטל בתוך ששה ימים מקבלת ההודעה. לא יהיה החזר כספי של תשלומים ששולמו לפני מועד הביטול.
 3. הלקוח רשאי לבטל את הוראת הקבע בעצמו בכל עת באמצעות פניה לחברת האשראי שלו. לא יהיה החזר כספי של תשלומים ששולמו לפני מועד הביטול.
 4. עם ביטול הוראת הקבע הרישיון יהיה בתוקף עד ליום הרכישה הקרוב.
 5. דיאלוג רשאית לבטל את המנוי מכל סיבה שהיא בהודעה מראש של 14 יום והביטול יחול החל ממועד החיוב הקרוב על פי יום הרכישה של המנוי. לא יהיה החזר כספי של תשלומים ששולמו לפני מועד הביטול.

רישיון שימוש במסלול מתוחם בזמן (לרבות רישיון שנתי) ובתשלום אחד או בתשלומים

 1. במסלול מתוחם בזמן, רישיון השימוש יהיה בתוקף ממועד רכישת המנוי ועד לסיום התקופה שהוגדרה במעמד הרכישה. התשלום יהיה חד פעמי ולא ניתן לביטול. הלקוח יוכל לחלק את הסכום לתשלומים בכפוף לתנאים שיפורטו בדף רכישת הרישיון שבאתר דיאלוג.
 2. דיאלוג רשאית לעדכן בכל עת את מחיר הרישיון בכל אחד מהמסלולים וכן את מספר התשלומים. השינויים לא יחולו למפרע, אלא רק בעת רכישת או חידוש מסלול.

רישיון שימוש קבוע

 1. החל מיום 10.05.2020 (להלן מועד ביטול רישיון קבוע) דיאלוג אינה מוצעת במסלול רישיון קבוע. האמור בסעיפים 13, 14 להלן מתייחס

(א) לכל מי שרכש  את דיאלוג 4 לפני מועד ביטול מסלול הרישיון הקבוע.

(ב) לכל מי שירכוש רישיון קבוע, ככל שדיאלוג תשנה את מדיניותה ותעניק למשתמש רישיון קבוע שאינו מוגבל בזמן.

 1. רישיון שימוש קבוע יהיה תקף לגרסה העדכנית בעת רכישת הרישיון ולא יחול על גרסה חדשה ככל שתפותח ותוצע למכירה.
 2. התמיכה של דיאלוג ללקוח כפי שהיא מוגדרת בסעיפים 20,21 להלן, תהיה מוגבלת ל- 90 הימים שלאחר המועד המקורי של התשלום בגין רכישת התכנה.

תקופת נסיון

 1. החל מגרסה 4.7 לא מוצעת תקופת נסיון. יחד עם זאת, בכל מקרה שבו דיאלוג תמצא לנכון לאפשר תקופת נסיון ללא קוד רישוי, וזאת לשם הערכה, הרי שהשימוש יהיה מוגבל למספר ימים ממועד ההתקנה . במהלך התקופה האמורה יהיה רשאי הלקוח לבדוק את התוכנה ולנסותה, אך לא למטרות כתיבת תסריטים לצורך הגשה או הפקה

זכויות קניין רוחני

 1. כל הזכויות, המידע, הידע, מכל מין וסוג, קיימות עתידיות, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם — הנוגעים, הקשורים או הגלומים בתוכנה או באיזה מחלקיה, קבצי עזר, רכיבים, מבנה, קוד המקור וכל תיעוד הקשור אליה, ובכלל זה הנחיות, והוראות שימוש, התקנה, הדרכה תחזוקה וגיבוי של התוכנה או כל דבר אחר הקשור בה, לרבות שיפורים, חידושים, פיתוחים, שכלולים, תוספות, שינויים, התאמות וגרסאות — לרבות זכויות קניין רוחני ובכללן זכויות יוצרים, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר, שמות ומוניטין — שייכות וישארו שייכות באופן מלא, בלעדי, מוחלט ובלתי מוגבל בזמן, לדיאלוג בלבד וללקוח אין, והוא לא מקבל בהסכם זה, והוא מוותר בזה באופן מלא, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, דרישה, טענה או תביעה, מכל מין וסוג בקשר לתוכנה ולזכויות האמורות.

אחריות ונזקים

 1. אחריות דיאלוג מוגבלת לאמור בהסכם זה בלבד. אין כל אחריות אחרת מכל מין וסוג מפורשת ו/או משתמעת לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בכל הנוגע לתוכנה, לשימושים בה, תוצריה, ביצועיה, איכותה, תאימותה או התאמתה לאיזה מצרכי או שימושי הלקוח.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, דיאלוג או כל צד שלישי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לנזקים, הוצאות, הפסדים, אובדנים או עיכובים, מכל מין וסוג, ישירים, תוצאתיים או עקיפים, שיגרמו ללקוח או לצד שלישי אחר כלשהו, בקשר עם התוכנה, לרבות בקשר לתוצרים, נזקים לקבצים, התנגשות עם קבצים ומערכות מחשב, שגיאות או פגמים.

גרסאות, עדכונים ותמיכה

 1. הלקוח רוכש את התכנה כפי שהיא. דיאלוג אינה מחויבת לבצע תיקונים, שינויים, התאמות שיפורים חידושים או שינויי גרסאות כלשהם, בכל הנוגע לתוכנה.
 2. דיאלוג תיתן שירותי תמיכה ללקוח, באמצעות דואר אלקטרוני או יצירת קשר באמצעות אתר דיאלוג או במקרים דחופים בהם לא ניתן לתפעל את התוכנה גם באמצעות טלפון, כל עוד הלקוח לא הפר את איזה מהוראות הסכם זה.
 3. דיאלוג עושה מאמץ להענות במהירות לכל פניית תמיכה, יחד עם זאת השרות ניתן על ידי המפתח של התכנה מביתו ולכן בנסיבות אישיות חריגות יתכנו עיכובים במתן התמיכה.

שונות

 1. כל הפרה של איזה מהוראות ההסכם משמעה הפרת הוראות דין אזרחי ופלילי.
 2. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו ו/או התחייבויותיו, מכוח הסכם זה, במלואם או בחלקם, לכל צד שלישי. דיאלוג רשאית להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיה ו/או התחייבויותיה, מכוח הסכם זה, במלואם או בחלקם, לכל צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, והלקוח נותן בזה את הסכמתו המפורשת, הכללית והבלתי חוזרת לזכותה של דיאלוג לעשות כן.
 3. לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית, בכל הנוגע להסכם זה.

למנויי דיאלוג, אשר זכאים לקבל את הגרסה החדשה ביותר (דיאלוג 5)

ללקוחות דיאלוג 4, אשר רכשו את דיאלוג לפני מאי 2020

להורדת דיאלוג עבור גרסת אופיס 2007:

גרסאת אופיס 2007 נראית כך:

ההרשמה לדיאלוג המותאמת לאופיס 2007 היא שונה, ראו הסבר.